Faktoring

FAKTORING

Faktoring jest kompleksowym narzędziem finansowym pozwalającym na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania.

Faktoring to forma krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. Polega na nabywaniu przez Faktora czyli firmę faktoringową, niewymagalnych wierzytelności handlowych Klienta przysługujących mu od odbiorców.

 

Jak działa faktoring?


 

 1. Sprzedaż towarów lub usług na podstawie należnych faktur od odbiorców
 2. Podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności na Faktora
 3. Przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru/usługi
 4. Finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności
 5. Spłata wierzytelności przez odbiorców
 6. Rozliczenie wierzytelności z Klientem
 7. Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.

 

 

 

Faktoring to korzystne rozwiązanie dla firmy, która:

 • chce poprawić płynność finansową poprzez przyspieszenie spływu należności
 • prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności – nawet do 120 dni
 • boryka się z trudnościami w ściąganiu należności i chce zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności
 • nie ma wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy.

 

Poza poprawą płynności finansowej faktoring daje możliwość administrowania i zarządzania wierzytelnościami, monitoring portfela wierzytelności Klienta oraz przejęcia przez Faktora ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty przez kontrahenta.