Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne w ofercie Banku Spółdzielczego
w Rymanowie

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPS TFI) jest częścią Grupy BPS, która tworzy największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Od 2010 roku BPS TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

 

Na podstawie umowy dystrybucyjnej podpisanej z BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bank Spółdzielczy w Rymanowie  wprowadził do swojej oferty następujące produkty:

 

 • BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
 • BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
 • Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału”;
 • Program Oszczędnościowo – Inwestycyjny „Lokata Plus”.

 

Zalety inwestowania w fundusze zarządzane przez BPS TFI S.A.:

 •  Gwarancja profesjonalnego zarządzania powierzonymi środkami;
 • Wysoka płynność i elastyczność inwestycji – zgromadzone środki można przenosić pomiędzy subfunduszami oraz wycofać w dowolnym momencie;
 • Rozproszenie ryzyka inwestycyjnego;
 • Możliwość dywersyfikacji portfela. Zróżnicowane profile subfunduszy pozwalają
  na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego;
 • Odroczony podatek od zysków kapitałowych, tzw. „podatek Belki”.
 • Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami w obrębie jednego funduszu bez ponoszenia kosztów podatkowych. Podatek naliczany jest dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa lub konwersji środków do drugiego funduszu;
 • Jednostki uczestnictwa w funduszu mogą być przedmiotem zastawu,
  np. zabezpieczeniem kredytu;
 • Środki zgromadzone w funduszu podlegają dziedziczeniu.

 

W ofercie dostępne są następujące fundusze:

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.