BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS SFIO)

BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS SFIO)

 

Fundusz z wydzielonymi Subfunduszami (BPS Płynnościowy, BPS Obligacji Korporacyjnych)
o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, opartych na różnych klasach aktywów
i reprezentujących odmienne potencjały wzrostu wartości inwestycji. Wybór strategii zależy
w dużej mierze od zakładanego przez Inwestora czasu Inwestycji oraz indywidualnej skłonności do ryzyka.

 

Fundusz

BPS SFIO

Subfundusz

BPS Płynnościowy

BPS Obligacji Korporacyjnych

Ryzyko

NISKIE

UMIARKOWANE

Minimalny rekomendowany okres inwestycji

1 rok

2 lata

Cel inwestycyjny

Ochrona realnej wartości aktywów.

Wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Główne składniki portfela

  • Obligacje komercyjne
  • Obligacje skarbowe
  • Lokaty bankowe
  • Obligacje komercyjne
  • Lokaty bankowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.