e-faktura

1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661), które zmieniło dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie obowiązujące od 3 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie precyzuje pewne nieścisłości interpretacyjne w zakresie stosowania e-faktury narosłe przez 5 lat obowiązywania poprzedniego rozporządzenia. Z pewnością otwiera drogę do jeszcze szerszego zaistnienia elektronicznej faktury w życiu gospodarczym naszego kraju. E-faktura nadal będzie znaczącym czynnikiem usprawniającym procesy i obniżającym koszty funkcjonowania firm i instytucji.Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia:"Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:


  • bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych."

Dla przedsiębiorców chcących korzystać z pierwszej opcji wskazanej w Rozporządzeniu oferujemy zestawy do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanymi certyfikatami. Do przygotowania elektronicznej faktury opatrzonej bezpiecznym podpisem wystarczy:


  • certyfikat kwalifikowany,
  • karta kryptograficzna,
  • czytnik kart,
  • oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów (także pod e-fakturami).

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.