e-KRS

Podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrzę Sądowym przez internet. Możliwe jest również składania wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal.

Portal dostępny jest pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php.

KIR S.A. już udostępnia Państwu informacje na temat:


Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz.209):

 1. Minister Sprawiedliwości ma określić, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą elektroniczną (art. 6 pkt 3),
 2. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z KRS (art. 8 ust. 3),
 3. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów (art. 8a ust. 2).
   

Podstawą prawną działania przedmiotowego portalu jest również Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006 przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz. U. Nr 147, poz. 1064). Zgodnie z nim Ministerstwo Sprawiedliwości zaprojektowało system: „E-PORTAL – DOSTĘP DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO”. Portal ten ma kosztować 6,2 mln zł oraz zostać zrealizowany w latach 2006-2007.
 

Stan obecny 

Obecny stan zaawansowania projektu przedstawia się następująco:

 1. Sądy rejestrowe zostały wyposażone w kwalifikowane certyfikaty oraz aplikacje pozwalające na składanie bezpiecznych podpisów elektronicznych,
 2. Portal Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia:
 • przeglądanie podstawowych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, czyli nazwę, nr KRS, adres, skład członków Zarządu lub innego organu oraz zasady reprezentacji,
 • składanie wniosków rejestrowych załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS na formularzach udostępnionych poprzez portal,
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
   
   

Jak przeglądać e-KRS?

Przeglądanie elektronicznych informacji udostępnionych w ramach portalu Ministerstwa Sprawiedliwości nie wymaga wyposażenie w jakiekolwiek urządzenie ani skorzystanie z usług certyfikacyjnych. Wystarczy wejść na stronę: http://pdi.cors.gov.pl/. Uzyska się w ten sposób możliwość przeglądania e-KRS wg numeru KRS lub wg nazwy podmiotu wpisanego.
 

Jak składać dokumenty do e-KRS?

Składanie pism do e-KRS wymaga zarejestrowania się w systemie. W tym celu należy wejść na stronę: http://pdi.cors.gov.pl/portal%5Fv1/ i dokonać rejestracji. Proces ten wymaga – w celu podpisania wniosku rejestracyjnego – posłużenia się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym w oparciu o kwalifikowany certyfikat. Dzięki temu wniosek wywołuje skutki podpisanego własnoręcznie.

 

Będąc już zarejestrowanym, po zalogowaniu się na stronę http://pdi.cors.gov.pl/portal%5Fv1/ uzyskujemy możliwość składania pism do e-KRS, których formularze udostępniane są na tej samej stronie. Złożenie każdego z pism wymaga jego opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym w oparciu o kwalifikowany certyfikat. Niestety, portal w żaden sposób nie ułatwia uiszczania opłat od składanych pism. Tym samym opłaty należy wnosić w sposób dotychczasowy.
 

Jak uzyskać zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych?

W celu rejestracji oraz przesyłania wniosków i dokumentów do e-KRS konieczne jest wyposażenie się w:

 • certyfikat kwalifikowany,
 • kartę kryptograficzną,
 • czytnik kart kryptograficznych,
 • aplikację podpisującą.

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.