Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie kart

 

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O KARTĘ DEBETOWĄ BUSINESS


Niniejszym oświadczam, że z dniem…………………..  odstępuję od Umowy o kartę debetową Business
nr …………………………………………<numer Umowy> z dnia ……………………………………<data zawarcia>
z Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie. z siedzibą w 38-480 Rymanów, Rynek 14.


Oświadczam, że dokonałem zwrotu karty do placówki sprzedażowej Banku i nie wykonałem nią żadnej transakcji.
 

 

Miejscowość, data                                                                          Pieczęć firmowa i podpisy za Posiadacza rachunku       
 

Plik do pobrania