Kredyt Szybka Inwestycja

Produkt przeznaczony:

dla Klientów

1)   prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

2)   zewnętrznych i wewnętrznych.

 

na finansowanie inwestycji związanych z:


1)       zakupem środków transportu;

2)       zakupem maszyn i urządzeń;

3)  zakup innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej;

4)     remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej;

5)       zakupem komputerów i sprzętu biurowego;

6)       spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele;

7)       wykupem środków trwałych z leasingu.

 

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 500 000 PLN.

Jeden Klient może korzystać z kilku kredytów, jednak łączna suma zaangażowania Banku wobec Klienta w ramach tego produktu, nie może jednocześnie przekroczyć 1 000 000 PLN.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.

Minimalny udział własny Klienta w finansowaniu inwestycji określa niniejsza Tabela.


 

Przedmiot kredytowania

 

 

Minimalny udział własny

 

Nowy

Środki transportu

10%

Maszyny i urządzenia

10%

Używany

Środki transportu

15%

Maszyny i urządzenia

15%

Remont adaptacja budynków

15%

Sprzęt komputerowy i biurowy

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:

1)        3 lata – w przypadku komputerów, sprzętu biurowego;

2)        6 lat – w przypadku maszyn, urządzeń, środków transportu i innych ruchomości;

3)        10 lat – w przypadku remontu/modernizacji nieruchomości.

 

Karncja w spłacie kapitału maksymalnie do:

1)      0 miesięcy – w przypadku komputerów, sprzętu biurowego;

2)      3 miesiące – w przypadku maszyn, urządzeń, środków transportu i innych ruchomości;

3)      6 miesięcy – w przypadku remontu/modernizacji nieruchomości

 

Termin rozpatrzenia wniosku do 21 dni.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku – określonej zgodnie z Tabelą oprocentowania. 

Wniosek kredytowy do pobrania: