Kredyt Inwestycyjny UNIA BIZNES


Produkt przeznaczony jest:

dla Klientów

1)   prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

2)    zewnętrznych i wewnętrznych.

 

na sfinansowanie

inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

1.    Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

1)     przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

a)     zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,

b)     zakupu ziemi,

c)     zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,

d)  zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych gospodarczych,

 

e)   przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego
w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

2)       modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku.

 

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 PLN lub równowartość w walucie obcej wg średniego kursu NBP z dnia złożenia przez Klienta wniosku kredytowego.

 

 

Okres kredytowania

 

 

1.         Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 15 lat.

2.         Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.

3.         Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat od dnia rozpoczęcia projektu.

 

 

Karencja w spłacie kapitału

 

 

1.      Maksymalnie do 1roku.

2.   Okres karencji w spłacie rat kapitałowych jest każdorazowo określany przez Bank indywidualnie i może wystąpić jedynie w okresie realizacji inwestycji.

 

 

Karencja w spłacie odsetek

 

1.       Maksymalnie do 6 miesięcy.

2.   Okres karencji w spłacie rat odsetkowych jest każdorazowo określany przez Bank indywidualnie i może wystąpić jedynie w okresie realizacji inwestycji.

 

 

Wniosek Kredytowy do pobrania: