Rachunki grupowe

Rachunki oszczędnościowe przeznaczony dla:

 • PKZP ( Pracownicza  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
 • SKO (Szkolna Kasa Oszczędnościowa)
 • Rad Rodziców,
 • Komitetu Rodzicielskiego,
 • innych organizacji zrzeszających rodziców i  uczniów,
 • osób będących członkami komitetów inicjatyw społecznych.

 

Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami w zakresie zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych.

 

Zasilenie rachunku może odbywać się w formie gotówkowej poprzez wpłatę kasową, bądź bezgotówkowo w formie przelewu.

 

Wypłaty realizowane są gotówkowo w kasach Banku, za pomocą karty płatniczej w bankomatach, dyspozycji polecenia przelewu lub czeku.

 

Rachunki Grupowe pozwalają na nowoczesne i komfortowe zarządzanie swoimi finansami. Posiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowgo mają możliwość:

 • Korzystania z dostępu do konta przez Internet.
 • Korzystania z bankowości mobilnej,
 • Dokonywania płatności przelewem w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych,
 • Wykonywania rozliczeń zagranicznych w walutach wymienialnych,
 • Dokonywania rozliczeń w formie poleceń zapłaty,
 • Zlecenia płatności stałych w formie stałego zlecenia.
 • Zakładania lokat powiązanych z rachunkiem
 • Otrzymywania komunikatów SMS o realizowanych na rachunku transakcjach,
 • Otrzymywania informacji telefonicznie – „ Usługa na hasło”

 

Bezpłatnych wypłat w sieci 4700 bankomatów grupy BPS,  SGB, BGŻ S.A, Cash4You

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.