Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym


Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym - każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach  kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

 

Produkt przeznaczony:

 

dla Klientów

 

1)        prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego;

2)        zewnętrznych i wewnętrznych

na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

 

1)    bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

 

2)        zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;

 

3)   jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;

 

4)   terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.

 

Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.

  

Okres Kredytowania 

 

1.         Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć:

 
-  12 miesięcy dla kredytów udzielanych na cele wymienione:   
       Przeznaczenie produktu pkt 1. ppkt 4),

 

 -   36 miesięcy dla kredytów udzielanych na cele wymienione:  

    Przeznaczenie produktu pkt 1. ppkt. od 1) do 3),

-  60 miesięcy dla kredytów udzielanych na cele wymienione: 
minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN Przeznaczenie produktu pkt 2.

pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank.

2.   W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy, spłata kredytu powinna następować w równych ratach w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

  

Termin rozpatrzenia wniosku kredytowego do 14 dni.

   

Spłata Kredytu

   

1.     Spłata kredytu może następować w zależności od możliwości płatniczych Klienta oraz charakteru transakcji:

1)   w malejących miesięcznych/kwartalnych ratach kapitałowo-odsetkowych;

2)  kapitał jednorazowo na koniec okresu – odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie (dotyczy kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy);

3) kapitał wg ustalonego indywidualnie harmonogramu spłat z zachowaniem proporcjonalnego do upływu okresu kredytowania zmniejszania zadłużenia - odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie.

2.      Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Klienta.

3.       Możliwa jest wcześniejsza ostateczna spłata całości lub części kredytu. Dla dokonania wcześniejszej spłaty kredytu konieczne jest przedłożenie przez Klienta odrębnej dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce:

 

 -    WIBOR 1M dla kredytów udzielanych do 3 lat,

 -    WIBOR 3M dla kredytów udzielanych do 5 lat

 

i stałej marży Banku – określonej zgodnie z Tabelą oprocentowania.

 

Wniosek kredytowy do pobrania: