Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym: zakup lub modernizacja sprzętu; zakup, budowa lub modernizacja obiektów; refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 12 m-cy). Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 200.000,00 zł oraz 70% wartości nieruchomości będącej obligatoryjnym przedmiotem zabezpieczenia.